Image Caption
Image Caption

OpisOferujemy wypożyczalnię rakiet śnieżnych.

regulamin i cennik:

Regulamin wypożyczania rakiet śnieżnych

Przedmiotem wypożyczenia jest para rakiet śnieżnych lub opcjonalnie, komplet składający się z pary rakiet śnieżnych oraz pary kijków.
Rakiety wypożyczane są na podstawie Umowy Wypożyczenia.
Podstawą do wypożyczenia rakiet jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem. Co najmniej jeden musi zawierać adres Klienta.
Opłaty pobierane za wypożyczenia wymienione są w cenniku, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Opłaty te uiszcza się przed pobraniem wypożyczonego sprzętu.
Doba wypożyczenia liczona jest od godziny 12.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest za każdą dobę wypożyczenia.
Liczbę dób, za które pobrana zostanie opłata określa się w Umowie Wypożyczenia.
Opis

Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu lub jego utratę, do wysokości jego wartości zapisanej w Umowie Wypożyczenia.
Klient, który nie zwróci sprzętu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej.
Klient wypożyczający sprzęt wpłaca kaucję.
Kaucja podlega zwrotowi po zwróceniu sprzętu w uzgodnionym terminie i w takim stanie technicznym, w jakim został on wypożyczony.
Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na pokrycie kosztów odtworzenia właściwości eksploatacyjnych sprzętu wtedy, gdy: sprzęt zostanie utracony; sprzęt zostanie zdekompletowany; sprzęt zostanie zniszczony lub uszkodzony;
Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na uregulowanie kary umownej wtedy, gdy nie zostanie dotrzymany uzgodniony termin zwrotu wypożyczonego sprzętu.
Techniczny stan wypożyczonego sprzętu opisany zostaje w Umowie Wypożyczenia.
Klient może wcześniej zarezerwować wybrany sprzęt. Rezerwacja zostaje przyjęta, o ile zaistnieje możliwość jej realizacji.
Nieodebranie sprzętu w uzgodnionym terminie, powoduje anulowanie rezerwacji.

Cennik wypożyczalni rakiet śnieżnych:

Przedmiot opłaty: Jednostka: Cena:
Wypożyczenie rakiet śnieżnych 1 doba 15 zł
Wypożyczenie rakiet śnieżnych z kijkami 1 doba 20 zł
Kaucja Całość 200 zł
Kara umowna za nieterminowy zwrot sprzętu 1 godzina 1 zł